00878naa#a2200241#i#450# EN\\bibl\38366 20211201100233.3 2073-5529 20200622b2020####ek#y0engy0150####ca RU Extruded starter compound feeds for clarid catfish Article Astrakhan Astrakhan State Technical University 2020 10 с. Article local Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство. 63 Sidorova Valentina Ivanovna Asylbekova Saule Zhangirovna Yеnvareva Nadezhda Ivanovna Koyshibaeva Saya Kashkinbayevna Badryzlova Nina Sergeevna Mukhramova Alyona Aleksandrovna Shutkarayev Azis Vasilyevich vestnik.astu.org