TY JOUR TI Force performance of trawl system – III: mathematical modeling (part I) KW trawl system KW force performance KW mathematical modeling KW steel ropes KW cordage JO Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Fishing industry AU Nedostup, A.A. AU Razhev, A.. AU Nasenkov, P.V. AU Konovalova, K.V. AU Bykov, A.. AU Pivovarova, Y.. PY 2021 IS 2021 PB Astrakhan State Technical University