TY JOUR TI SOME STUDY RESULTS OF NETTING FISHING GEAR SELECTIVITY KW fishing KW selectivity KW parameters of selectivity KW optimization techniques JO Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Fishing industry AU Grebenshchikov, Y.. AU Melnikov, A.. AU Melnikov, V.. PY 2014 IS 2014 PB Astrakhan State Technical University